Bel direct:

Klachtafhandeling MakDo Mondzorgpraktijken

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure
Al onze mondzorgverleners en praktijkmedewerkers doen hun uiterste best u naar volle tevredenheid te behandelen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Wij streven er naar om uw ongenoegen in goed overleg en naar tevredenheid op te lossen. Hieronder kunt u lezen welke stappen u kunt nemen als u niet tevreden bent.

Maak uw ongenoegen kenbaar in de praktijk
Als u ergens niet tevreden over bent, dan stellen wij het zeer op prijs dat u in eerste instantie contact met ons opneemt, zodat wij in de gelegenheid zijn om uw onvrede weg te nemen en/of hiervan kunnen leren. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen wordt. Wij streven ernaar om alle klachten in goed overleg binnen de praktijk op te lossen, dat is voor iedereen het meest plezierig.

Klacht voorleggen aan de Klachtenfunctionaris van de Centrale Klachtencommissie
Wanneer het niet lukt om een klacht samen met uw praktijk op te lossen, dan kunt uw zich wenden tot onze klachtenfunctionaris van de Centrale Klachtencommissie. Het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris is kosteloos. U kunt in contact komen met de klachtenfunctionaris van de Centrale Klachtencommissie via klacht@clinias.eu. Binnen een week wordt u geïnformeerd over het verdere verloop van de behandeling van uw klacht.

Klachtenfunctionaris Centrale Klachtencommissie
De klachtenfunctionaris van de Centrale Klachtencommissie neemt de rol van bemiddelaar op zich en probeert samen met alle betrokkene(n) het probleem op te lossen. De klachtenfunctionaris zet zich als onafhankelijke procesbegeleider in om snel tot een effectieve afhandeling van een klacht te komen. Ook kan de klachtenfunctionaris verbetermogelijkheden in de organisatie signaleren, zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)
Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met het TIP. Het TIP is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Het TIP is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg.

Klacht indienen bij de KNMT
Is het met de informatie van het TIP niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met de tandarts? Dan kunt u een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT Klachtenservice. Meer informatie vindt u via www.knmt.nl / voor patiënten. Aan de klachtbemiddeling zijn geen kosten verbonden.

Geschillencommissie
Wanneer de klacht niet wordt opgelost met de hulp van een klachtenfunctionaris, kan de kwestie worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor het indienen van een geschil is griffiegeld à € 75,00 verschuldigd. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie en doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Meer informatie vindt u via www.geschilleninstantiemondzorg.nl

Termijn van bemiddelingsfase/ klachtbehandelingsfase. 

  • Na schriftelijke indiening van de klacht bij uw mondzorgverlener moet deze zich inzetten om binnen 6 weken te komen tot een oplossing voor uw klacht. In deze periode kunnen  bemiddelingsgesprekken plaatvinden met een klachtenfunctionaris, de zorgaanbieder en u. Als resultaat ontvangt u van de mondzorgverlener een onderbouwd oordeel over de klacht. Hierin wordt de visie van de mondzorgverlener uiteen gezet. Zo staat er in welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.

  • Deze termijn van 6 weken mag nog eens worden verlengd met 4 weken. De mondzorgverlener brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.

  • Wanneer u en de mondzorgverlener het eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijvoorbeeld als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen, maar ook als de zorgaanbieder meer tijd nodig heeft om met een goede oplossing te komen. De meeste klachten worden in deze fase tot een goed einde gebracht.

Scroll to top